หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS281

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS281
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Accessible XHTML and CSS Web sites problem, design, solution / Duckett, Jon. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.76.H94 D83 พร้อมให้บริการ
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5548.4.ม88ด515 2559 พร้อมให้บริการ
คู่มือใช้งาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA76.9.ร64 ด536 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544