หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ = Digital Technology for Business / Digital Technology for Business / มฑุปายาส ทองมาก. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.2 .ม327 2564 พร้อมให้บริการ
Principles of information systems / Stair, Ralph M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T58.6 .S67 2018 พร้อมให้บริการ
MIS / Bidgoli, Hossein. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books T58.6 .B496 2011 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Management information systems : managing the digital firm / managing the digital firm / Laudon, Kenneth C., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T58.6 .L38 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544