หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAF611 Accounting Information for Financial Analysis

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AF611
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย สุภัทรกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG4521 .ก6426 2564 ยืมออก 25/02/2022
การวิเคราะห์งบการเงิน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG4028.ง26 ก645 2564 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544