หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.220
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book
BJ1185.ท9 น85 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 1 พร้อมให้บริการ
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 2 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 5 ยืมออก 16/02/2022
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2022
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 7 ยืมออก 31/01/2022
Complete works / Spinoza, Benedictus de, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B3958 .S55 พร้อมให้บริการ
Basic writings of Nietzsche / Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B3312.E5 K28 2000 ยืมออก 16/02/2022
After virtue : a study in moral theory / a study in moral theory / MacIntyre, Alasdair Chalmers., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ45 .M3 1984 C. 2 พร้อมให้บริการ
Totality and infinity : an essay on exteriority / Lévinas, Emmanuel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BD396 .L485 ยืมออก 31/01/2022
Groundwork for the metaphysics of morals / Kant, Immanuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2766.E6 B46 2019 พร้อมให้บริการ
Groundwork of the metaphysics of morals / Kant, Immanuel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B2766.E5 Z94 พร้อมให้บริการ
Groundwork of the metaphysics of morals / Kant, Immanuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2766.E6 G74 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544