หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.221
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC117 .ก643 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC117 .ก643 ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2022
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น / โกเมนทร์ ชินวงศ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC117 .ก943 2556 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล / ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล / วิทยา ศักยาภินันท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BC117 .ว634 2555 พร้อมให้บริการ
A concise introduction to logic / Hurley, Patrick J., Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Accompanying Materials BC108 .H83 2000 พร้อมให้บริการ
A concise introduction to logic / Hurley, Patrick J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BC108 .H83 2000 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544