หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.330
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009 C. 2 ยืมออก 06/02/2022
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ = Economics statistics / Economics statistics / คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB137 .ค25 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ = Economics statistics / Economics statistics / คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB137 .ค25 ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2022
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = [Mathematics for economists] / [Mathematics for economists] / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB135 .พ433 2556 พร้อมให้บริการ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = [Mathematics for economists] / [Mathematics for economists] / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB135 .พ433 2556 พร้อมให้บริการ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = [Mathematics for economists] / [Mathematics for economists] / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB135 .พ433 2556 ยืมออก 24/02/2022
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = [Mathematics for economists] / [Mathematics for economists] / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB135 .พ433 2556 ยืมออก 31/08/2022
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HB 2015 659105 ยืมออก 31/01/2022
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB135 .ศ748 2558 ยืมออก 20/02/2022
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2015 659105 ยืมออก 12/02/2022
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB135 .ศ748 2558 ยืมออก 19/02/2022
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2015 659105 ยืมออก 07/02/2022
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / สมนึก ทับพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB135 .ส395 ฉ. 11 ยืมออก 19/02/2022
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / สมนึก ทับพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB135 .ส395 ฉ. 12 ยืมออก 31/08/2022
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / สมนึก ทับพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB135 .ส395 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
Mathematical methods for economics / Klein, Michael W., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB135 .K583 2002 ยืมออก 20/02/2022
Mathematics for business and economics. Nicholson, Robert H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5691 .N5 พร้อมให้บริการ
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544