หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.325 สิทธิมนุษยชน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.325
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุ่งนภา เทพภาพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research / Qualitative research / นิศา ชูโต, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น68 2548 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
Social research methods / Bryman, Alan. Book
H62 .B78 2012 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปื้อนที่หน้าปกด้านขวาล่างอยู่แล้ว / ปิยะธิดา 19มิ.ย.62
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book
H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 04/01/2022
สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K3240 .ก64 2555 พร้อมให้บริการ
สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K3240 .ก64 2555 ยืมออก 02/02/2022
สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K3240 .ก64 2555 ยืมออก 20/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 ยืมออก 24/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 ยืมออก 01/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2559 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2556 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JC 2013 632215 ยืมออก 01/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2556 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2556 ยืมออก 20/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books PLSC JC 2013 632215 ยืมออก 20/02/2022
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .จ435 2556 ยืมออก 04/01/2022
สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แคลปแฮม, แอนดรูว์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC571 .ค84 2559 ยืมออก 05/02/2022
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน / ปัญญาพร มกรพงษ์. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2016 686412 พร้อมให้บริการ
คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KZ7170 .ค74 2557 ยืมออก 19/01/2022
คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KZ7170 .ค74 2557 พร้อมให้บริการ
คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KZ7170 .ค74 2557 พร้อมให้บริการ
ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน : คู่มือการศึกษาสิทธิมนุษยชน / คู่มือการศึกษาสิทธิมนุษยชน / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC571 .ค564 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน : คู่มือการศึกษาสิทธิมนุษยชน / คู่มือการศึกษาสิทธิมนุษยชน / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC571 .ค564 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ / รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3238 .ส63 2544 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชน : สิทธิความเป็น "คน" และ "ชุมชน" / สิทธิความเป็น "คน" และ "ชุมชน" / สุนี ไชยรส, Document Sanya Dharmasakti Library
Circulation Counter
Documents 125/2553 ยืมออก 01/02/2022
สิทธิมนุษยชน / เสน่ห์ จามริก, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ส75 2550 ยืมออก 18/02/2022
สิทธิมนุษยชน / เสน่ห์ จามริก, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ส75 2550 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด = Human rights : value and concepts / เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด = Human rights : value and concepts / เสน่ห์ จามริก, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .ส735 2544 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด = Human rights : value and concepts / เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด = Human rights : value and concepts / เสน่ห์ จามริก, Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection JC571 .ส735 2544 พร้อมให้บริการ
แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ฉ62 พร้อมให้บริการ
แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ฉ62 ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2022
แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ฉ62 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ฉ62 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2552 ยืมออก 03/02/2022
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 25/02/2022
การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research / Qualitative research / นิศา ชูโต, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น68 2548 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = [Social science research methodology] / [Social science research methodology] / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส7 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / องอาจ นัยพัฒน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .อ25 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 2563 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .อ63 2563 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544