หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.222
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ช65 2564 ยืมออก 17/02/2022
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ช65 2564 ยืมออก 18/02/2022
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ช65 2564 ยืมออก 22/02/2022
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .บ44 2561 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .บ44 2561 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .บ44 2561 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .น63 2560 ยืมออก 16/02/2022
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .น63 2560 ยืมออก 01/02/2022
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .น63 2560 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .น63 2560 ยืมออก 25/02/2022
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ว415 2554 ยืมออก 13/02/2022
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2720 .ว415 2554 ยืมออก 24/02/2022
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ว415 2554 ยืมออก 24/02/2022
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ว415 2554 ยืมออก 21/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544