หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.223
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
EU law : text, cases, and materials / text, cases, and materials / Craig, P. P. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE945 .C73 2015 ยืมออก 02/02/2022
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .ม73 2562ก ยืมออก 17/01/2022
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .ม73 2562ก ยืมออก 22/02/2022
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .ม73 2562ก พร้อมให้บริการ
คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law / Basic principle of private law / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .จ63 2562 ยืมออก 31/01/2022
คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law / Basic principle of private law / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .จ63 2562 ยืมออก 25/02/2022
คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law / Basic principle of private law / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .จ63 2562 ยืมออก 21/02/2022
คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law / Basic principle of private law / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .จ63 2562 ยืมออก 19/02/2022
คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law / Basic principle of private law / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K623 .จ63 2562 ยืมออก 25/02/2022
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 ยืมออก 31/08/2022
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
ระบบกฎหมายอังกฤษ = English legal system / English legal system / สุนัย มโนมัยอุดม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD432 .ส7 2559 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / แวคส์, เรย์มอนด์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ว83 ก33 2555 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 ยืมออก 08/02/2022
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K5018 .ก7 2551 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT3800 .ท565 2559 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT3878 .ท567 2559 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 ยืมออก 19/02/2022
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 ยืมออก 24/02/2022
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 ยืมออก 11/02/2022
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 ยืมออก 22/02/2022
ประชาคมอาเซียน = ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ASEAN Community : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNE171 .ช636 2557 ยืมออก 24/02/2022
กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K584 .ป462 2552 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 ยืมออก 12/02/2022
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 ยืมออก 22/02/2022
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
กฏหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ / ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 พร้อมให้บริการ
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .ส746 2556 พร้อมให้บริการ
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .ส746 2556 พร้อมให้บริการ
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .ส746 2556 พร้อมให้บริการ
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ส746 2556 พร้อมให้บริการ
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ส746 2556 ยืมออก 31/05/2014
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K155 .ห43 2560 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ห43 2560 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K155 .ห43 2560 พร้อมให้บริการ
คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? / อานนท์ ศรีบุญโรจน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNC474 .อ635 2556 พร้อมให้บริการ
คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? / อานนท์ ศรีบุญโรจน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNC474 .อ635 2556 พร้อมให้บริการ
คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? / อานนท์ ศรีบุญโรจน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KNC474 .อ635 2556 พร้อมให้บริการ
The Scottish legal system : an introduction to the study of Scots law / Walker, David Maxwell. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KDC331 .W3 2001 ยืมออก 16/02/2022
กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KJC5571 .ป64 2556 ยืมออก 08/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544