หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.332
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC497.ท9 ร55 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC497.ท9 ร55 ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์--เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ทรงธรรม ปิ่นโต. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ท32 2563 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์--เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ทรงธรรม ปิ่นโต. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ท32 2563 ยืมออก 12/02/2022
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 18 ยืมออก 16/02/2022
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว565 2545 ฉ. 44 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544