หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.203

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.203
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เกษตรกรรมเชิงระบบ : เกษตรกับสิ่งแวดล้อม / เกษตรกับสิ่งแวดล้อม / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S589.7 .ก753 พร้อมให้บริการ
การวัดผลองค์กรแบบสมดุล = Balanced scorecard / Balanced scorecard / นภดล ร่มโพธิ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.9 .น429 2553 ยืมออก 27/02/2022 http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/ebook/id/14703/rec/1
เกษตรอินทรีย์ / ชนวน รัตนวราหะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .ช35 2550 พร้อมให้บริการ
รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : องค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / องค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร73 พร้อมให้บริการ
เกษตรกรที่รัก : มุมมองที่สะท้อนภาพปัญหาเกษตรไทย / ระพี สาคริก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544