หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.203

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.203
  4. Instructors:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เกษตรกรรมเชิงระบบ : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S589.7 .ก753 พร้อมให้บริการ
การวัดผลองค์กรแบบสมดุล = นภดล ร่มโพธิ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.9 .น429 2553 พร้อมให้บริการ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/ebook/id/14703/rec/1
เกษตรอินทรีย์ / ชนวน รัตนวราหะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .ช35 2550 ยืมออก 28/02/2019
รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร73 พร้อมให้บริการ
เกษตรกรที่รัก : ระพี สาคริก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH75.ก1 ภ74 ฉ. 5 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305