หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบบอประชาธิปไตย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.347
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The modern world-system. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC45 .W3 V. 1 C. 2 พร้อมให้บริการ
Domination and the arts of resistance : hidden transcripts / hidden transcripts / Scott, James C. Book
HM278 .S36 พร้อมให้บริการ
The crowd in history; a study of popular disturbances in France and England, 1730-1848 Rude, George F. E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/91118 พร้อมให้บริการ
Undoing the demos : neoliberalism's stealth revolution / neoliberalism's stealth revolution / Brown, Wendy, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC574 .B76 2015 พร้อมให้บริการ
Domination and the arts of resistance : hidden transcripts / hidden transcripts / Scott, James C. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HM278 .S36 พร้อมให้บริการ
Ten days that shook the world / Reed, John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/5192 พร้อมให้บริการ
The modern world-system. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC45 .W3 V. 2 พร้อมให้บริการ
The modern world-system. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC45 .W3 V. 3 พร้อมให้บริการ
The modern world-system. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC45 .W3 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544