หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.323 กรอบการเมืองเปรียบเทียบ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.323
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สายฝน สุเอียนทรเมธี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2002 พร้อมให้บริการ
Patterns of democracy : government forms and performance in thirty-six countries / Lijphart, Arend, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC421 .L515 ยืมออก 31/08/2022
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF56 .ช94 2559 พร้อมให้บริการ
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF56 .ช94 2559 พร้อมให้บริการ
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF56 .ช94 2559 พร้อมให้บริการ
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF56 .ช94 2559 พร้อมให้บริการ
Comparative politics : structures and choices / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .C576 พร้อมให้บริการ
Comparative politics : structures and choices / Barrington, Lowell W., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .C576 2013 ยืมออก 31/08/2022
Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .C574 C. 2 พร้อมให้บริการ
Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF51 .C574 C. 3 พร้อมให้บริการ
Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .C574 2005 ยืมออก 31/08/2022
Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .C574 2014 พร้อมให้บริการ
Comparative politics : rationality, culture, and structure / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .C64 2009 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA71 .T497 C. 2 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/70402 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2018 พร้อมให้บริการ
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (Constitutional principles and political institutions) (Constitutional principles and political institutions) พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1742 .พ2 2524 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (Constitutional principles and political institutions) (Constitutional principles and political institutions) พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1742 .พ2 2524 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / Thai politics and constitutional development / เสน่ห์ จามริก, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books JQ1742 .ส66 2549 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62)
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / Thai politics and constitutional development / เสน่ห์ จามริก, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books JQ1742 .ส66 2549 ยืมออก 17/02/2022
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / Thai politics and constitutional development / เสน่ห์ จามริก, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1742 .ส66 2549 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / Thai politics and constitutional development / เสน่ห์ จามริก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1742 .ส66 2549 ฉ. 1 ยืมออก 12/02/2022
รัฐ สังคมและการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และ เครือข่ายความสัมพันธ์ / การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และ เครือข่ายความสัมพันธ์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC336 .อ35 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / Glossary of concepts and terms in modern democracy / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC423 .ค648 2557 พร้อมให้บริการ
รัฐ สังคมและการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC336 .อ35 2558 พร้อมให้บริการ
รัฐ สังคมและการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC336 .อ35 2558 ยืมออก 04/02/2022
รัฐ สังคมและการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / การพิจารณาเชิงอำนาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC336 .อ35 2558 ยืมออก 21/02/2022
The Oxford handbook of comparative politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .O938 ยืมออก 31/08/2022
The democracy sourcebook / Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books JC423 .D45638 2003 พร้อมให้บริการ
Political science, Huszar, George Bernard de, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66 .H82 C. 1 พร้อมให้บริการ
พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง (Political order in changing societies) / ฮันติงตัน, แซมมวล พี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66.ฮ6 ป4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง (Political order in changing societies) / ฮันติงตัน, แซมมวล พี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66.ฮ6 ป4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง (Political order in changing societies) / ฮันติงตัน, แซมมวล พี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66.ฮ6 ป4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
Social origins of dictatorship and democracy; lord and peasant in the making of the modern world. Moore, Barrington, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN15 .M6 C. 4 พร้อมให้บริการ
Social origins of dictatorship and democracy; lord and peasant in the making of the modern world. Moore, Barrington, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HN15 .M6 พร้อมให้บริการ
Social origins of dictatorship and democracy; lord and peasant in the making of the modern world. Moore, Barrington, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN15 .M6 C. 3 พร้อมให้บริการ
จีน-อินเดีย รากฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) มัวร์, บาร์ริงตัน, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HN15 .ม6 พร้อมให้บริการ
จีน-อินเดีย รากฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) มัวร์, บาร์ริงตัน, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN15 .ม6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
จีน-อินเดีย รากฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) มัวร์, บาร์ริงตัน, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN15 .ม6 ฉ.22 พร้อมให้บริการ
จีน-อินเดีย รากฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) (Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world) มัวร์, บาร์ริงตัน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN15 .ม6 ฉ.24 พร้อมให้บริการ
Institutional theory in political science : the new institutionalism / the new institutionalism / Peters, B. Guy. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .P45 2012 พร้อมให้บริการ
Institutional theory in political science : the 'new institutionalism' / Peters, B. Guy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA71 .P45 2005 ยืมออก 04/06/2021
States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China / Skocpol, Theda. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/150115 ยืมออก 18/05/2023
States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China / Skocpol, Theda. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM876 .S56 1980 พร้อมให้บริการ
States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China / a comparative analysis of France, Russia, and China / Skocpol, Theda. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM876 .S56 1997 พร้อมให้บริการ
States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China / a comparative analysis of France, Russia, and China / Skocpol, Theda. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM876 .S56 2015 ยืมออก 31/08/2022
The evolution of modern states : Sweden, Japan, and the United States / Steinmo, Sven. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC131 .S74 2010 พร้อมให้บริการ
Arguing comparative politics / Stepan, Alfred C. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .S73 พร้อมให้บริการ
The architecture of democracy : constitutional design, conflict management, and democracy / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC423 .A6885 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of political institutions / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF51 .O94 ยืมออก 31/08/2022
The Oxford handbook of political institutions / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF51 .O94 C. 2 พร้อมให้บริการ
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (Constitutional principles and political institutions) (Constitutional principles and political institutions) พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1742 .พ2 2524 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / Glossary of concepts and terms in modern democracy / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC423 .ค648 2557 พร้อมให้บริการ
States and social revolutions : a comparative analysis of France, Russia, and China / Skocpol, Theda. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM283 .S58 พร้อมให้บริการ w'04

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544