หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 359 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.359
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุรศักดิ์ บุญเรือง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ / Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books HF1382.6.ก5 ท92 2542 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ / Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books HF1382.6.ก5 ท92 2542 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ / Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books HF1382.6.ก5 ท92 2542 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ; ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 / Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT494.3256.ก52 2563 พร้อมให้บริการ
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT920 .ท56 2564 พร้อมให้บริการ
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT920 .ท56 2564 พร้อมให้บริการ
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT920 .ท56 2564 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544