หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.389
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภาพร รัชตพัฒนากุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS806 .ก939 2559 ยืมออก 19/02/2022
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS806 .ก939 2559 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS806 .ก939 2554 ยืมออก 02/02/2022
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS806 .ก939 2554 ยืมออก 03/02/2022
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS806 .ก939 2554 ยืมออก 19/02/2022
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC465.น6 ค22 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC465.น6 ค22 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC465.น6 ค22 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC465.น6 ค22 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC465.น6 ค22 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC462.95 .ช94 ฉ. 10 ยืมออก 17/02/2022
ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC462.95 .ช94 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC462.95 .ช94 ฉ. 5 ยืมออก 12/02/2022
ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง = Japanese political economy : continuity and change / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC462.95 .ช94 ฉ. 12 ยืมออก 31/08/2022
ศตวรรษใหม่ของญี่ปุ่น : จากเปอรีถึงปัจจุบัน (Japan's modern century) จากเปอรีถึงปัจจุบัน (Japan's modern century) บอร์ตัน, ฮิวจ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS835 .บ5 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 พร้อมให้บริการ
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 พร้อมให้บริการ
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 พร้อมให้บริการ
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 พร้อมให้บริการ
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 Lost
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 ยืมออก 13/02/2022
ผู้หญิงญี่ปุ่น : เพื่อเธอ-เท่าเทียม / เพื่อเธอ-เท่าเทียม / ปิยวรรณ อัศวราชันย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD6197 .ป645 2560 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KZA1146.ญ6 น64 2563 ยืมออก 30/01/2022
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZA1146.ญ6 น64 2560 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KZA1146.ญ6 น64 2563 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZA1146.ญ6 น64 2560 ยืมออก 19/02/2022
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZA1146.ญ6 น64 2560 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2559 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2559 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2559 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2559 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2560 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2560 พร้อมให้บริการ
ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese employment and human resource management in the super-aged era / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5549.2.ญ6 น73 2561 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544