หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.449
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญศิริ พันพา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/08/2022
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น636 2557 ยืมออก 03/02/2022
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ชนบท / เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB71 .พ724 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท / ณัฐพล ขันธไชย. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC .ณ6245น8 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/01/2022
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 12/02/2022
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 08/09/2019
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of rural development in Thailand). Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส73 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of rural development in Thailand). Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส73 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of rural development in Thailand). Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส73 ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of rural development in Thailand). Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส73 ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
Managing development in the Third World / Bryant, Coralie. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD82 .B74 C. 2 พร้อมให้บริการ
ชนบทไทย ความก้าวหน้าและล้าหลัง. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ฆ94 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ชนบทไทย ความก้าวหน้าและล้าหลัง. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ฆ94 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ชนบทไทย ความก้าวหน้าและล้าหลัง. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ฆ94 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ชนบทไทย ความก้าวหน้าและล้าหลัง. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ฆ94 ฉ.12 พร้อมให้บริการ
ชนบทไทย ความก้าวหน้าและล้าหลัง. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ฆ94 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
รูปแบบการพัฒนาชนบทของประเทศไทย ลิลี่ โกศัยยานนท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 ล65 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
รูปแบบการพัฒนาชนบทของประเทศไทย ลิลี่ โกศัยยานนท์. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/162439 พร้อมให้บริการ
รูปแบบการพัฒนาชนบทของประเทศไทย ลิลี่ โกศัยยานนท์. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2556/17266 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ว653 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ว653 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ว653 ฉ.1 ยืมออก 17/02/2022
การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / การบริหารการพัฒนาชนบท ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการ อีสานเขียว / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ว653 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ; แนวความคิดทฤษฎี และทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ อมร รักษาสัตย์, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 อ4 ฉ.9 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ; แนวความคิดทฤษฎี และทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ อมร รักษาสัตย์, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 อ4 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ; แนวความคิดทฤษฎี และทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ อมร รักษาสัตย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.92.พ6 อ4 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544