หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 231/202

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 231/202
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = Basic animal science / บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หลักการเลี้ยงสัตว์. สุวิทย์ เฑียรทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF75.2 .ส7 ฉ.6 Withdrawn
ควายในระบบไร่นาไทย. จรัญ จันทลักขณา. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books SF401.ค5 จ4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544