หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 231/202

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 231/202
  4. Instructors:
    • พิพัฒน์ สมภาร
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หลักการเลี้ยงสัตว์. สุวิทย์ เฑียรทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF75.2 .ส7 ฉ.6 Withdraw Processing
ควายในระบบไร่นาไทย. จรัญ จันทลักขณา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF401.ค5 จ4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305