หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.207

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.207
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
    • ภาณุมาศ ฤทธิไชย
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ผักในประเทศไทย : สถานภาพของการผลิต การตลาด และการวิจัย : รายงานการประมวลองค์ความรู้ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9220.ท92 ผ62 ฉ. 5 Withdrawn
พืชผักอุตสาหกรรม = Industrial vegetable crops / ไฉน ยอดเพชร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB185 .ฉ93 2542 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
World vegetables : principles, production, and nutritive values / Rubatzky, Vincent E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB320.9 .R83 1996 ยืมออก 31/08/2022
หลักอนุกรมวิธานพืช / จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK95 .จ635 ฉ. 2 ยืมออก 25/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544