หนังสือสำรองของทก.327

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.327
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ผักในประเทศไทย : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9220.ท92 ผ62 ฉ. 5 Withdraw Processing
พืชผักอุตสาหกรรม = ไฉน ยอดเพชร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
Fiction SB185 .ฉ93 2542 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
World vegetables : Rubatzky, Vincent E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB320.9 .R83 1996 ยืมออก 31/08/2019
Handbook of vegetable science and technology : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB320.9 .H35 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455