หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 211

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 211
  4. Instructors:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
    • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Principles and practice of urban planning, Goodman, William I. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/61557 พร้อมให้บริการ
Applied strategic planning : Goodstein, Leonard David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.28 .G66 พร้อมให้บริการ
Community analysis and planning techniques / Klosterman, Richard E. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HT166 .K56 1990 พร้อมให้บริการ
The image of the city / Lynch, Kevin, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NA9108 .L96 พร้อมให้บริการ
Handbook of urban studies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .H24 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305