หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 252

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 252
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
    • นิจ ตันติศิรินทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง = Economics of built environment / Economics of built environment / สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .ส75 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/08/2022
Urban economics / O'Sullivan, Arthur. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .O88 2012 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of urban economics / McDonald, John F., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HT321 .M34 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544