หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 345

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 345
  4. Instructors:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 31/08/2019
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/08/2019
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ก73 2549 ยืมออก 21/02/2019
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน = เครตัน, เจมส์ แอล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JS391 .ค74 2544 ฉ. 6 ยืมออก 02/03/2019
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .ช64 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา = นงนภัส เที่ยงกมล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .น233 ล. 1 ฉ. 2 Withdraw Processing
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา. นงนภัส เที่ยงกมล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GE300 .น233 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = นิวัติ เรืองพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books AGRI S 2013 629518 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก15 ค74 ฉ. 4 ยืมออก 28/02/2019
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JQ 2003 418822 พร้อมให้บริการ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ = พัฒนา มูลพฤกษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD174 .พ63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม = มัลลิกา ปัญญาคะโป. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD897.8.ท9 ม64 ฉ. 3 Withdraw Processing
มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ = วนิดา จีนศาสตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .ว364 ยืมออก 24/02/2019
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .อ73 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 629289 ยืมออก 22/02/2019
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม / สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .ส72 2542 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม : สุธีลา ตุลยะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD187.5.ท9 ส73 ฉ. 4 Withdraw Processing
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .ส7262 ฉ. 7 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305