หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 345

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 345
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = Urban environmental planning and management / Urban environmental planning and management / วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 31/08/2022
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/08/2022
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ก73 2549 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน = A guide book for involving citizens in community decision making / เครตัน, เจมส์ แอล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JS391 .ค74 2544 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = Urbanization and social change in developing countries / Urbanization and social change in developing countries / ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา. Environmental and development. นงนภัส เที่ยงกมล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GE300 .น233 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = The conservation of nutural resource and environment / The conservation of nutural resource and environment / นิวัติ เรืองพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S938 .น615 2556 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก15 ค74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JQ 2003 418822 พร้อมให้บริการ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ = [Pollution prevention and control] / [Pollution prevention and control] / พัฒนา มูลพฤกษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD174 .พ63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ = Air pollution and air quality management / Air pollution and air quality management / วนิดา จีนศาสตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .ว364 พร้อมให้บริการ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .อ73 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books KPT3127 .อ63 2557 ยืมออก 09/02/2022
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม / สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .ส72 2542 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544