หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 345

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 345
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = Urban environmental planning and management / วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 31/01/2021
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะห์ / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/01/2021
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ก73 2549 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน = A guide book for involving citizens in community decision making / เครตัน, เจมส์ แอล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JS391 .ค74 2544 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .ช64 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = Urbanization and social change in developing countries / ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา = Environment and development / นงนภัส เที่ยงกมล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .น233 ล. 1 ฉ. 2 Withdraw Processing
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา. Environmental and development. นงนภัส เที่ยงกมล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GE300 .น233 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = The conservation of nutural resource and environment / นิวัติ เรืองพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books AGRI S 2013 629518 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก15 ค74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JQ 2003 418822 พร้อมให้บริการ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ = [Pollution prevention and control] / พัฒนา มูลพฤกษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD174 .พ63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม = Industrial waste management / มัลลิกา ปัญญาคะโป. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD897.8.ท9 ม64 ฉ. 3 Withdraw Processing
มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ = Air pollution and air quality management / วนิดา จีนศาสตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .ว364 ยืมออก 14/11/2020
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .อ73 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books KPT3127 .อ63 2557 พร้อมให้บริการ
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม / สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3127 .ส72 2542 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม : ปัญหาสังคมไทย = Pollution environment : Thai social problems / ปัญหาสังคมไทย = Pollution environment : Thai social problems / สุธีลา ตุลยะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD187.5.ท9 ส73 ฉ. 4 Withdraw Processing
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = Principle of sustainable environmental management / สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE300 .ส7262 ฉ. 7 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544