หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 358

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 358
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิจิตรบุษบา มารมย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introducing town planning / Greed, Clara H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.E53 G74 Withdraw Processing
Collaborative planning : shaping places in fragmented societies / Healey, Patsy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .H395 พร้อมให้บริการ
Urban social geography : an introduction / an introduction / Knox, Paul Leslie, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .K56 2000 พร้อมให้บริการ
กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย = Interest groups and Thai politics / Interest groups and Thai politics / จุมพล หนิมพานิช Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1745.ก55ก4 จ743 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
รายงานการวิจัย[เรื่อง]เมืองในสังคมไทย : กำเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม = The city in Thai society : its origins, developments, and prospects / กำเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม = The city in Thai society : its origins, developments, and prospects / ดวงจันทร์ เจริญเมือง, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Documents HT384.ท9 ด52 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร / ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .ป46 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน / สนธยา พลศรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN49.พ6 ส35 2545 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544