หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 432

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 432
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2015 659084 ยืมออก 31/08/2022
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชวลิต สละ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JS78 .ช546 2556 ยืมออก 03/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544