หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 432

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 432
  4. Instructors:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2015 659084 ยืมออก 31/08/2019
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชวลิต สละ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JS78 .ช546 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305