หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.366

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.366
  3. Instructors:
    • สุเพชร จิรขจรกุล
    • ธนิตน์ (ธนิท) เรืองรุ่งชัยกุล
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเบื้องต้น = สิทธิพร สุขเกษม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S600.5 .ส63 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเบื้องต้น = สิทธิพร สุขเกษม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S600.5 .ส63 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305