หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.366

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.366
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุเพชร จิรขจรกุล
    • ธนิตน์ (ธนิท) เรืองรุ่งชัยกุล
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเบื้องต้น = Introduction to agricultural meteorology / สิทธิพร สุขเกษม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S600.5 .ส63 ฉ.2 Withdrawn
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเบื้องต้น = Introduction to agricultural meteorology / สิทธิพร สุขเกษม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S600.5 .ส63 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544