หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LB 101

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 101
  4. Instructors:
    • มุนินทร์ พงศาปาน
    • ชลิดาพงศ์ จุณวิทย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT504 .จ65 2560 ยืมออก 19/12/2018
The German law of contract : Markesinis, Basil S. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KK1500 .M37 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305