หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LB 353

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. รหัสรายวิชา: LB 353
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1366 .พ254 2560 ยืมออก 14/02/2019
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา วิเชียรชม, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1270 .ว623 2559 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1270 .ก7525 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305