หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 353

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. รหัสรายวิชา: LB 353
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour Law for human resources management / Labour Law for human resources management / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1366 .พ254 2560 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา วิเชียรชม, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1270 .ว623 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544