หนังสือสำรองของAP 162

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 162
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง / สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PHYS QC 2015 647958 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455