หนังสือสำรองของAR 313

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 313
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิญญู อาจรักษา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Constructing a new agenda : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2500 .C667 2010 พร้อมให้บริการ
The structure of the ordinary : Habraken, Nicolaas John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .H33 พร้อมให้บริการ
The urban Asian house : Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7415.A1 P69 พร้อมให้บริการ
The tropical Asian house / Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7135.A8 P69 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Asian house : Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7432.A1 P69 พร้อมให้บริการ
Singapore architecture of a global city / Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1530.S5 P69 พร้อมให้บริการ
Asian new urbanism and other papers / Lim, William Siew Wai, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT147.A2 L56 C. 2 พร้อมให้บริการ
น้ำ : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ส77 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .พ63 ฉ. 2 Withdraw Processing
ร่างกายใต้บงการ / ฟูโกต์, มิแช็ล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books U768 .ฟ72 Missing in Inventory
Algorithmic architecture / Terzidis, Kostas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2728 .T479 พร้อมให้บริการ
Techniques and technologies in morphogenetic design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .T43 พร้อมให้บริการ
Programming cultures : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2728 .P76 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455