หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 316

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 316
  4. Instructors:
    • นิรันดร ทองอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Architecture of Thailand : Nithi Sthapitanonda, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .N58 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Thai house : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA7435.A1 T427 พร้อมให้บริการ
Architecture : Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 662371 พร้อมให้บริการ
Architecture of Siam : Aasen, Clarence T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .A27 C. 3 พร้อมให้บริการ
The living house : Waterson, Roxana, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT359 .W36 ยืมออก 31/08/2019
รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรม ในประเทศไทย = วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .ว635 ฉ. 5 Withdraw Processing
พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .พ63 ฉ. 5 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305