หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 374

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 374
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Steel, concrete, and composite design of tall buildings / Taranath, Bungale S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH1611 .T37 1998 พร้อมให้บริการ
การออกแบบอาคาร = Building design / ไพบูลย์ ปัญญาคะโป. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .พ93 ฉ. 2 Withdrawn
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม = [Structural system in architecture] / ชลธี อิ่มอุดม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .ช436 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีโครงสร้าง / วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ว63 ฉ.1 Withdrawn
การวิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis / บุรฉัตร ฉัตรวีระ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .บ74 ฉ. 1 Withdrawn
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA683 .ก56 ฉ. 2 Withdrawn
Structures / Schodek, Daniel L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .S34 1992 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
Structural analysis. Chajes, Alexander. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .C35 1990 พร้อมให้บริการ
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544