หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของค.111

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  3. รหัสรายวิชา: ค.111
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วันหยก อติเศษฐพงค์
    • สายฝน จาตุรันตบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = [Calculus for engineering I] / [Calculus for engineering I] / บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .บ73 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544