หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ค.111

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  3. รหัสรายวิชา: ค.111
  4. Instructors:
    • วันหยก อติเศษฐพงค์
    • สายฝน จาตุรัตนบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2014 652308 ยืมออก 15/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305