หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IA 101

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 101
  4. Instructors:
    • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Interior design visual presentation : Mitton, Maureen. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .M58 2004 พร้อมให้บริการ
Architecture : Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 662371 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบของศิลปะ = ชลูด นิ่มเสมอ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2553 พร้อมให้บริการ
Architectural graphics / Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .C48 2009 พร้อมให้บริการ
Design drawing / Ching, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .C49 2011 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Architectural graphics / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .C48 2003 พร้อมให้บริการ
Representational techniques / Farrelly, Lorraine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N2708 .F37 พร้อมให้บริการ
Architectural studies : Koplar, Richard E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .K66 ยืมออก 26/02/2019
Design graphics : Koenig, Peter A. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .K646 2006 ยืมออก 15/08/2018
Graphic thinking for architects and designers / Laseau, Paul, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .L38 1989 พร้อมให้บริการ
Working and design drawings / Prenzel, Rudolf. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .P724 พร้อมให้บริการ
Principles of form and design / Wong, Wucius. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/145594 ยืมออก 18/05/2023
Architectural drawing : Yee, Rendow. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .Y44 2003 พร้อมให้บริการ
The architectural drawing course : Zell, Mo. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2708 .Z45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305