หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 442

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 442
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thailand's macroeconomic miracle : stable adjustment and sustained growth / stable adjustment and sustained growth / Warr, Peter G. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .W38 C. 4 พร้อมให้บริการ EC.442
Public finance / Rosen, Harvey S. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HJ257.2 .R63 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544