หนังสือสำรองของEC 442

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 442
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Thailand's macroeconomic miracle : Warr, Peter G. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .W38 C. 4 พร้อมให้บริการ EC.442
Public finance / Rosen, Harvey S. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HJ257.2 .R63 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455