หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 205

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 205
  4. Instructors:
    • ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ท452 2549 ยืมออก 31/08/2019
A world history of architecture / Fazio, Michael W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F39 2008 ยืมออก 27/02/2019
Landscapes in history : Pregill, Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB470.5 .P74 พร้อมให้บริการ
Urban geography : Pacione, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .P33 พร้อมให้บริการ
การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : กำธร กุลชล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9050 .ก63 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 พร้อมให้บริการ
พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง. ประทีป มาลากุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7435 .ป4 ฉ.4 Withdraw Processing
บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7435.ฮ9 ก4 2545 ล. 1 ฉ. 4 Withdraw Processing
มรดกอันล้ำค่าทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19 / พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .พ25 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการชุมชนและการผังเมือง = วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ว44 ฉ. 2 Withdraw Processing
ท่องโลกสถาปัตย์มหัศจรรย์ ยุคโบราณ = วรวุฒิ สารพันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA210 .ว45 พร้อมให้บริการ
พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .พ63 ฉ. 1 Withdraw Processing
สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.ก4 ส48 ฉ. 2 Withdraw Processing
Illustrated history of landscape design / Boults, Elizabeth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .B685 2010 พร้อมให้บริการ
Understanding cities : Cuthbert, Alexander R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .C884 2011 พร้อมให้บริการ
The City reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .C556 2003 พร้อมให้บริการ
Living in the environment : Miller, G. Tyler (George Tyler), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .M5 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305