หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAP 164

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 164
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิจ ตันติศิรินทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ / แฟรงก์, โรเบิร์ต เอช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .ฟ842 2555 พร้อมให้บริการ
Urban land economics / Harvey, Jack, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD596 .H37 2004 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจติดขัด / เฮลเลอร์, ไมเคิล, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB701 .ฮ74 ยืมออก 31/08/2022
เศรษฐกิจรุ่งและร่วงได้อย่างไร? : เรียนรู้จากเรื่องเล่า / เรียนรู้จากเรื่องเล่า / ชิฟฟ์, ปีเตอร์ ดี., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD75 .ช66 2556 ยืมออก 12/02/2022
เศรษฐศาสตร์ติดดิน / ชวินทร์ ลีนะบรรจง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ช476 2554 พร้อมให้บริการ
Cartoonomics : เศรษฐศาสตร์ฉบับการ์ตูน / เศรษฐศาสตร์ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ต744 2556 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกก่อนยืม-วันเพ็ญ
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม : แนววิเคราะห์ระดับจุลภาค / นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58 .น45 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค / นิธินันท์ วิศเวศวร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น63 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน : หลักคิดและสาระสำคัญ = [Economic foundation] / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2012 621794 ยืมออก 08/02/2021
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
Macrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .ส43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544