หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 101

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 1 Missing in Inventory
Design drawing / Ching, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .C49 2011 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 4 Withdraw Processing
Graphic thinking for architects and designers / Laseau, Paul, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .L38 1989 พร้อมให้บริการ
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 21/02/2022
องค์ประกอบของศิลปะ / ชลูด นิ่มเสมอ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2538 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม / วัชรี วัชรสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC754 .ว62 2549 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Drawing for beginners / Asensio Cerver, Francisco. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC650 .A84 พร้อมให้บริการ
Drawing : a creative process / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC710 .C66 พร้อมให้บริการ
Drawing from observation : an introduction to perceptual drawing / Curtis, Brian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC730 .C87 พร้อมให้บริการ
Drawing problems and solutions : a trouble-shooting handbook/ Pibworth, Trudy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC730 .P52 ยืมออก 03/02/2022
Creative drawing / Smagula, Howard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC703 .S63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544