หนังสือสำรองของAR 101

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Design drawing / Ching, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .C49 2011 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Architectural graphics / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .C48 2003 พร้อมให้บริการ
Graphic thinking for architects and designers / Laseau, Paul, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .L38 1989 พร้อมให้บริการ
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบของศิลปะ / ชลูด นิ่มเสมอ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2538 ฉ.5 Withdraw Processing
เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม / วัชรี วัชรสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC754 .ว62 2549 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Drawing for beginners / Asensio Cerver, Francisco. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC650 .A84 พร้อมให้บริการ
Drawing : Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC710 .C66 พร้อมให้บริการ
Drawing from observation : Curtis, Brian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC730 .C87 พร้อมให้บริการ
Drawing problems and solutions : Pibworth, Trudy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC730 .P52 พร้อมให้บริการ
Creative drawing / Smagula, Howard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC703 .S63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455