หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.437

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.437
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง : หลักการทางชีววิทยา / พิพัฒน์ สมภาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF756.7 .พ63 2552 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมวิทยาประยุกต์ : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. พิพัฒน์ สมภาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL751 .พ636 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544