หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.437

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.437
  4. Instructors:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง : พิพัฒน์ สมภาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF756.7 .พ63 2552 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมวิทยาประยุกต์ : พิพัฒน์ สมภาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL751 .พ636 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
The Ethology of domestic animals : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF756.7 .E84 2009 พร้อมให้บริการ
Domestic animal behavior for veterinarians and animal scientists / Houpt, Katherine Albro. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2560/7854 1998 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305