หนังสือสำรองของUP 206

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 206
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A pattern language : Alexander, Christopher. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2500 .A44 พร้อมให้บริการ
Bangkok : Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 พร้อมให้บริการ
Cities of tomorrow : Hall, Peter Geoffrey, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .H325 2002 พร้อมให้บริการ
The making of urban Japan : Sorensen, Andre, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.J3 S67 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455