หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 222

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 222
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban social geography : an introduction / an introduction / Knox, Paul Leslie, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .K56 2000 พร้อมให้บริการ
Planning theory / Allmendinger, Philip, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT166 .A45 พร้อมให้บริการ
Planning the twentieth-century city : the advanced capitalist world / Ward, Stephen Victor, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2560/9900 ยืมออก 18/05/2023
A Companion to the city / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT111 .C64 พร้อมให้บริการ
Readings in urban theory / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .R38 2002 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมสมัย / ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ฉ564 2554 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544