หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.448

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.448
  4. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ / สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF97 .ส72 ฉ.3 Withdraw Processing
Information sources on the animal feed industry / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books HD9052.A2 U5 พร้อมให้บริการ
สถานภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9052.ท92 ส36 พร้อมให้บริการ
Rapid methods : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WA701 .R375 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305