หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 307

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 307
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิรากรณ์ คชเสนี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF75 .จ64 2555 Lost and Paid
ธรณีวิทยากายภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QE28.2 .ธ43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน = Coastal management : integration to sustainability / สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QH541.5.ฝ62 ส754 2554 พร้อมให้บริการ
Discovering physical geography / Arbogast, Alan F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .A73 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of fluvial geomorphology / Charlton, Ro. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB561 .C437 พร้อมให้บริการ
Physical geography : a landscape appreciation / McKnight, Thomas Lee, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .M39 2005 พร้อมให้บริการ
Physical geography : science and systems of the human environment / Strahler, Alan H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .S674 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544