หนังสือสำรองของLN 307

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 307
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อุทกธรณีวิทยา = กิจการ พรหมมา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB1005 .ก62 2555 Withdraw Processing
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิรากรณ์ คชเสนี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF75 .จ64 2555 พร้อมให้บริการ
ภูมิอากาศของประเทศไทย = นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC990.ท9 น635 ฉ. 4 Withdraw Processing
ธรณีวิทยากายภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QE28.2 .ธ43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการชายฝั่ง : สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QH541.5.ฝ62 ส754 2554 ยืมออก 28/02/2019
Discovering physical geography / Arbogast, Alan F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .A73 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of fluvial geomorphology / Charlton, Ro. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB561 .C437 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of geomorphology / Huggett, Richard John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB401.5 .H84 พร้อมให้บริการ
Environmental geology / Montgomery, Carla W., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QE38 .M66 2000 C. 2 พร้อมให้บริการ
Physical geography : McKnight, Thomas Lee, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .M39 2005 ยืมออก 09/03/2019
Physical geography : Strahler, Alan H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB54.5 .S674 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455