หนังสือสำรองของIA 315

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 315
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
Human dimension & interior space : Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 ยืมออก 27/02/2019
พฤติกรรมผู้บริโภค = ฉัตยาพร เสมอใจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.32 .ฉ63 2550 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ออกแบบให้โดนใจ = ชัยรัตน์ อัศวางกูร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS195.4 .ช64 ฉ. 1 Withdraw Processing
Thinking school สอนให้คิด / บรรจง อมรชีวิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books EDUC LB 2011 615281 พร้อมให้บริการ
สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ = วิทวัส ชัยปาณี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ว627 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Shopping environments : Coleman, Peter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6218 .C65 พร้อมให้บริการ
Store design and visual merchandising : Ebster, Claus. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5845 .E27 2011 พร้อมให้บริการ
Shopping architecture now!. Jodidio, Philip. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6220 .J635 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ
Interior graphic standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH2031 .I58 พร้อมให้บริการ
Retail design / Mesher, Lynne. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2195.S89 M474 2010 พร้อมให้บริการ
Designing brand identity : Wheeler, Alina. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.B7 W453 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455