หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.454

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.454
  4. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง = เมธา วรรณพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .ม73 ฉ.3 Withdraw Processing
Dairy cattle feeding and management, Etgen, William M. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/148663 ยืมออก 18/05/2023
Dairy cattle feeding and nutrition / Miller, William Jack, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/148078 ยืมออก 18/05/2023
การจัดการฟาร์มโคนม / ดรุณี ศรีชนะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF239 .ด473 Withdraw Processing
โคนม = วิโรจน์ ภัทรจินดา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF209 .ว649 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305