หนังสือสำรองของAR 231

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 231
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีโครงสร้าง / วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ว63 ฉ.1 Withdraw Processing
Structural analysis. Chajes, Alexander. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .C35 1990 พร้อมให้บริการ
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ
วิเคราะห์โครงสร้าง = ฮิบเบเลอร์, รุสเซล ชาร์ล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ฮ63 ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กลศาสตร์วัสดุ = ฮิบเบเลอร์, รุสเซล ชาร์ล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .ฮ63 ล. 1 ฉ. 2 ยืมออก 01/03/2019
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ENGIN TA 2012 665483 ยืมออก 31/08/2019
การวิเคราะห์โครงสร้าง = อำนวย พานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .อ63 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
กำลังวัสดุ วัฒนา ธรรมมงคล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .ว6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การออกแบบโครงสร้างเหล็ก = วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA684 .ว636 2539 ยืมออก 08/03/2019
การออกแบบโครงสร้างไม้ = ตระกูล อร่ามรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA666 .ต42 ฉ.1 ยืมออก 31/08/2019
การออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้างเหล็ก / วิโรจน์ บุญญภิญโญ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TA684 .ว64 พร้อมให้บริการ
Mechanics of materials / Gere, James M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .G425 1997 พร้อมให้บริการ
Structural engineering handbook / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/99854 ยืมออก 18/05/2023
To engineer is human; Petroski, Henry. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/8095 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455