หนังสือสำรองของLN 315

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 315
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม / เกรียงไกร เกิดศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .ก74 ฉ. 3 ยืมออก 01/04/2015
Cultural landscapes : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .C85 ยืมออก 31/08/2019
The cultural landscape : Rubenstein, James M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .R83 2003 ยืมออก 31/08/2019
Taking measures across the American landscape / Corner, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR660.5 .C67 พร้อมให้บริการ
Groundswell : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction SB472.45 .G76 พร้อมให้บริการ
การวางผังบริเวณและงานบริเวณ / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2540.5 .ด726 2554 ยืมออก 20/02/2019
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GF41 .น853 2549 ยืมออก 07/03/2019
วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HIST DS 2004 635603 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455