หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 315

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 315
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม / เกรียงไกร เกิดศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .ก74 ฉ. 3 Lost
Cultural landscapes : balancing nature and heritage in preservation practice / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF90 .C85 ยืมออก 31/01/2022
The cultural landscape : an introduction to human geography / Rubenstein, James M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .R83 2003 ยืมออก 31/01/2022
Groundswell : constructing the contemporary landscape / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction SB472.45 .G76 พร้อมให้บริการ
การวางผังบริเวณและงานบริเวณ / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2540.5 .ด726 2554 ยืมออก 09/02/2022
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GF41 .น853 2549 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฉ65 2547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544