หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 243

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 243
  4. Instructors:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
    • ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 พร้อมให้บริการ
Urban economics / O'Sullivan, Arthur Morgan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .O88 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
Bangkok : Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urban geography : Pacione, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .P33 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค / นิธินันท์ วิศเวศวร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น63 พร้อมให้บริการ
The study of urban geography / Carter, Harold, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .C33 1995 C. 2 พร้อมให้บริการ
Economics of agglomeration : Fujita, Masahisa, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT388 .F85 พร้อมให้บริการ
Compact cities : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .C56 พร้อมให้บริการ
Land Use. Mather, Alexander Smith. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD111 .M36 พร้อมให้บริการ
Interpreting the city : Hartshorn, Truman Asa. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .H37 1992 พร้อมให้บริการ
ที่ดิน : อนุชา กุลวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD890.55.ฮ63 อ373 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมือง = โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305