หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 241

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 241
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น / อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.ส44 อ564 พร้อมให้บริการ
การออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ : โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานแห่งอนาคต = Passive design for climate change : future energy efficient school / เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3241.4.ท9 ฉ744 2554 พร้อมให้บริการ
แสงธรรมชาติเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ : โรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน = Integrated passive daylighting for climate change : energy efficient school / พิมลมาศ วรรณคนาพล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2794 .พ644 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544