หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 256

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 256
  4. Instructors:
    • นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
    • กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305