หนังสือสำรองของMTS 232

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: MTS 232
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Operations management : Russell, Roberta S. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .R755 2009 พร้อมให้บริการ ให้บริการที่ห้องอ่านคณะพาณิชย์ฯ ศูนย์รังสิต

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455